23 Mayıs 2022

Hamilelik sonrasında kamburluk yaşamayın

0 0
2 min read
Hamilelikte vücudunuzda meydana gelen hormonal değişlikler ve vücuda binen ağırlık kamburluğa neden olabilir.<br />
0 0

Türkiye Ağrı ve Proloterapi Merkezi Klinik Direktörü Uzm. Dr. İlker Solmaz, gebelikte anne adayının vücudunda birçok fizyolojik değişiklik meydana geldiğini, bunlardan en önemlilerinin; omurga, kas ve iskelet sisteminde yaşandığını söyledi. Solmaz, gebe kadında vücut ağırlığının giderek artmasının, kas ve eklemlerde kronik ağrılara, çeşitli duruş bozukluklarına ve ileride kamburluğa kadar uzanan rahatsızlıklara sebep olduğu bilgisini verdi.

Bağlar güçlendiriliyor

Uzm. Dr. İl­ker Sol­maz, ha­mi­le­lik ön­ce­sin­de uy­gu­la­na­cak ko­ru­yu­cu te­da­vi yön­te­mi Pro­fi­lak­tik Pro­lo­te­ra­pi ile ha­mi­le­lik sü­re­ci­nin ge­ti­re­ce­ği ağ­rı­la­rın, şe­kil bo­zuk­luk­la­rı­nın ve kam­bur­luk ris­ki­nin önü­ne ge­çi­le­bil­di­ği­ni açık­la­ya­rak, “Pro­fi­lak­tik Pro­lo­te­ra­pi ile omur­ga ke­mik­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan do­ku­lar ve omur­ga­yı sa­ran, dik dur­ma­sı­nı sağ­la­yan bağ­lar güç­len­di­ri­li­yor. Bu sayede rahatsızlıkların önüne geçiliyor.”

Ağrısız geçirmek mümkün

Vü­cu­dun bü­tün­cül me­ka­niz­ma­sın­da ha­ya­ti bir gö­re­ve sa­hip olan do­ku­la­rın sağ­lam­lı­ğı, ağ­rı­sız bir ya­şam için çok önem­li­dir. Özel­lik­le ha­mi­le­lik dö­ne­min­de vü­cu­dun ağır­lık den­ge­si hız­la de­ği­şir. Bu da yü­kü ta­şı­yan ek­lem­ler­de bas­kı­nın art­ma­sı­na ve do­la­yı­sıy­la çe­şit­li ağ­rı­la­ra yol açar. Ha­mi­le­lik ön­ce­sin­de kas, ek­lem ve bağ do­ku­la­rı­nın güç­len­di­ril­me­si ile ağ­rı­sız ve ra­hat bir ha­mi­le­li­ğin ge­çi­ril­me­si müm­kün­dü­r” di­ye ko­nuş­tu.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın