Nefise Karatay 8 ayda sadece 8 kilo aldı

Nefise Karatay, 8 aylık hamile olmasına rağmen incecik görüntüsü ile herkesi hayrete düşürüyor.

29 Haziran 2015 Pazartesi, 15:05

Ha­mi­le­li­ği­nin son dö­nem­le­ri­ni ya­şa­yan Ne­fi­se Kara­ta­y’­a ‘Kar­nı Bur­nun­da­’ de­mek için bin şa­hit la­zım; zi­ra kar­nı bi­le gö­rün­me­yen ün­lü su­nu­cu, form­da gö­rün­tü­sü i­le dik­kat çe­ki­yor.

8 ay­da sa­de­ce 8 ki­lo al­dı­ğı­nı be­lir­ten Ka­ra­tay, be­be­ğe za­rar ver­me­den na­sıl form­da kal­dı­ğı­nı an­lat­tı.

“Şekerli hiçbir şey yemiyorum”

Bugün’de yer alan habere göre, işin sır­rı­nın sa­de­ce sağ­lık­lı bes­len­mek­ten geç­ti­ği­ni söy­le­yen ün­lü su­nu­cu, “Hiç spor yap­mı­yo­rum. Er­ken do­ğum ris­ki ol­ma­ma­sı için yü­rü­yü­şe bi­le çık­mı­yo­rum. Ye­dik­le­ri­me dik­kat edi­yo­rum sa­de­ce. Is­pa­nak, ta­ze fa­sul­ye, mer­ci­mek, no­hut gi­bi seb­ze ve bak­li­yat ağır­lık­lı bes­le­ni­yo­rum. Her sa­bah kah­val­tı­da 2 köy yu­mur­ta­sı yi­yo­rum. Şe­ker­li hiç­bir şey ye­mi­yo­rum. Şe­ker ih­ti­ya­cı­mı mey­ve­ler­den alı­yo­rum.Ek­mek ve ha­mur işi­ni ha­ya­tım­dan çı­kart­tım. Çay, kah­ve ve asit­li içe­cek­ler­den de uzak du­ru­yo­rum. Her öğün sof­ram­da mut­la­ka yo­ğurt ve süt bu­lu­nu­yo­r” de­di.

“Dünyanın en güzel duygusu”

Karnında başka bir canlıyı taşımanın muhteşem bir şey olduğunu belirten Karatay, “Dua ediyorum. Allah isteyen herkese versin. Dünyanın en güzel duygusu” dedi. Doğacak kızlarına Maya ismini vereceklerini açıklayan ünlü sunucu, “O, eşim ve benim ortak hamurumuz. Bu yüzden ismini Maya koyalım dedik” diye konuştu.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...